Regulamin promocji

W tej sekcji znajdziesz informacje i regulamin promocji dostępnej przy zakupie subskrypcji StethoMe:

 

REGULAMIN PROMOCJI
shop.stethome.com

Definicje użyte w regulaminie

Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy użyciu których Uczestnik promocji może się z nim skontaktować, tj. StethoMe Sp. z o.o., ul. Winogrady 18 a, 61-663 Poznań, e-mail: support@stethome.com / shop@stethome.com.

Organizator promocji to StethoMe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ul. Winogrady 18a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558650, NIP: 7831726542 oraz REGON: 361535342, będąca organizatorem promocji i sprzedawcą.

Regulamin to niniejszy Regulamin promocji, udostępniony w siedzibie Organizatora oraz w obszarze jego strony internetowej, pod adresem URL: shop.stethome.com. Regulamin określa zasady promocji, w tym warunki uczestnictwa w niej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Uczestnik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Organizator przeprowadza niniejszą akcję promocyjną w celu promowania sprzedaży towarów i usług, oferowanych za pośrednictwem strony internetowej shop.stethome.com.
 2. Promocja rozpoczyna się dnia 18.11.2020 r. i trwa do dnia 31.12.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowana zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


§2 Przystąpienie do promocji

 1. Warunkiem przystąpienia przez Uczestnika do promocji oraz otrzymania nieograniczonej ilość dodatkowych profili pacjenta w aplikacji, jest zawarcie z Organizatorem, za pośrednictwem strony internetowej shop.stethome.com, umowy o świadczenie usługi w modelu subskrypcyjnym na 12 lub 24 miesiące, w okresie obowiązywania promocji.
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.
 3. Udział w promocji jest dobrowolny.


§3 Korzyści z uczestnictwa w promocji

 1. Przystąpienie do promocji skutkuje przyznaniem na rzecz Uczestnika prawa do: utworzenia nieograniczonej ilości dodatkowych profili pacjenta w Systemie StethoMe, skorzystania z obniżki ceny stetoskopu StethoMe z 499,99 zł brutto na 0,01 zł brutto.
 2. Prawo do utworzenia dodatkowych profili pacjenta przysługuje w okresie dotychczas wykupionej subskrypcji i do końca jej trwania, pod warunkiem, że wykupienie subskrypcji miało miejsce w okresie promocyjnym.
 3. Prawo do skorzystania z obniżki ceny stetoskopu StethoMe przysługuje tylko podczas zakupu planu subskrypcji. Nie można skorzystać z obniżki ceny stetoskopu StethoMe kupując go oddzielnie. Stetoskop StethoMe jest dodawany do koszyka w trakcie składania zamówienia na subskrypcję. W koszyku nie można zmienić jego ilości bez zmiany ilości subskrybcji ani usunąć urządzenia z zamówienia subskrybcji.

§4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w promocji. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w promocji.
 3. Dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług reklamowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności tutaj


§5 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia dotyczące promocji zamieszczone w Regulaminie, na stronie internetowej Organizatora lub w materiałach marketingowych, stanowią przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 2. Przyrzeczenie Organizatora jest skuteczne wobec osób, które spełniły warunki przystąpienia do promocji.
 3. Informacje statystyczne dotyczące promocji mogą zostać upublicznione na stronie internetowej oraz w innych materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika.
 5. Uczestnicy promocji mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 6. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji.

Wersja: 1.0, 11.2020